Политика за защита на личните данни описва как третираме личната информация, когато използвате продуктите и услугите на Vi An Swimwear, включително информацията, предоставена при използване на Vi An Swimwear. В допълнение, следното описва практиките ни за поверителност, които са специфични за Vi An Swimwear.

ЗА НАС

„Ви Ан Дизайн“ ЕООД е дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Шипченски проход“ №59, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204540234, опериращо интернет сайт за покупко-продажба на стоки и услуги от разстояние www.vianswimwear.com (наричано по-долу „Vi An Swimwear“, „Ние“ или „Администратор/ът“). За целите на законодателството в областта на защитата на личните данни, ние сме администратор на Вашите лични данни.

ДЕФИНИЦИИ

„Регламент“ – Общ регламент за защита на данните 2016/679 от 27 април 2016 година, замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните -членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

„Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Специални категории лични данни“  – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране” – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.

„Получател” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

КОИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ НИЕ?

Ще използваме Вашите лични данни за долуописаните цели. Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни, отколкото са ни необходими за изпълнение на съответните цели, а именно само обикновени лични данни. Не събираме специални/чувствителни лични данни. Ще използваме личните данни само така както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали изрично съгласие за друг вид употреба на Вашите лични данни.

НИЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

 • създаване и управление на профил в платформата на Vi An Swimwear;
 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други хипотези, свързани със сключен договор за покупко-продажба или престоящото сключване на такъв;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн;

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

 • Данни за идентификация (име, фамилия, имейл адрес, телефон, адрес);
 • Трафични данни или обобщени данни за потреблението;
 • Данни, които се предоставят при сключването на договор;
 • Данни за поръчките, тяхното изпълнение, задълженията по договор;
 • Данни за комуникация с клиенти или потребителите (имейл, телефон);

КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

След Ваше съгласие
В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Vi An Swimwear. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, предвидено в него, Администраторът няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Ние имаме голямо портфолио от предлагани продукти. Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички наши продукти, които сте закупили. За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате магазинната мрежа, сайта ни или просто данните ни за контакт.

С оглед наш легитимен интерес
Това са цели, свързани със законни интереси на Администратора и/или трети лица. Тези цели включват:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Администратора, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за покупка на стоки, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за наши продукти.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни до осъществяване на целите в настоящата Политика или имате акаунт във www.vianswimwear.com. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане, като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, единствено когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат. Въпреки това обаче, от нас може да се изисква да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълъг срок поради нормативни разпоредби, например:

 • 1 (една) година – от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
 • 11 (единадесет) години съгласно Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
 • 5 (пет) години съгласно Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции);
 • 5 (пет) години съгласно задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство;

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на доставчици на куриерски услуги.
Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.
Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България и не предоставяме вашите лични данни в други страни.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вие, като субект на данни, имате следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:

 • Да отправите искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 • Да поискате копие от Вашите лични данни от администратора;
 • Да искате от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 • Да изискате от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен”);
 • Да искате от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
 • Да направите възражение срещу обработване на Ваши лични данни;
 • Да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за целите на директния маркетинг.
 • Да се обърнете с жалба до надзорен орган ако смятате, че някоя от разпоредбите на Регламента е нарушена;
 • Да поискате и да Ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Да оттеглите съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • Да не сте обект на автоматизирано взети решения, които да Ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 • Да се противопоставите на автоматизирано профилиране, което се случва без Ваше съгласие;

„Ви Ан Дизайн“ ЕООД осигурява всички необходими условия, които да гарантират упражняването на  правата от субекта на данни. Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, имат право да подават жалби до Администратора, свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите.

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 • По електронен път на следния имейл адрес info@vianswimwear.com;
 • По пощата, до адреса на управление на Администратора – „Ви Ан Дизайн“ ЕООД, гр. София, бул. „Шипченски проход“ №59, с писмено искане;
  Искането за упражняване на права на лични данни следва  да съдържа точна информация за:
 • Име, фамилия, телефонен номер, имейл адрес и/или други необходими данни, за да можем да Ви идентифицираме;
 • Адрес, телефон, електронна поща – за да можем да се свържем с Вас и да Ви предоставим най-качествената услуга;
 • Описание на искането – за да знаем кое Ваше право искате да упражните;

„Ви Ан Дизайн“ ЕООД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. „Ви Ан Дизайн“ ЕООД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

„Ви Ан Дизайн“ ЕООД не е задължен да отговори на искане в случай, че не е в състояние да идентифицира субекта на данните, описанието на искането не е конкретизирано или не е изпратено по предвидените в настоящата Политика начини.

„Ви Ан Дизайн“ ЕООД може да поиска предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.
Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото българско или европейско законодателство, по инициатива на „Ви Ан Дизайн“ ЕООД или на компетентен орган.

Администраторът ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни, чрез публикация на  актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на „Ви Ан Дизайн“ ЕООД – www.vianswimwear.com.

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на посочената интернет страницата на Администратора.

Тази Политика за личните данни е актуална към 22.05.2018 година.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА И НАДЗОРЕН ОРГАН ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Молим Ви да отправяте своите запитвания относно защитата на данни и всякакви молби относно упражняването на Вашите законови права към Отдела за информация, свързан със защита на лични данни.

e-mail: info@vianswimwear.com

телефон за контакт: 0898425623

адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ №59

В случай на съмнение за нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, можете да упражнявате правата си първо към Администратора, с цел доброволно разрешаване на възникнал проблем. Имате право да подадете жалба и до надзорния орган:

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, телефон 02 915 3 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg